โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

        โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส คือ ทุนสำหรับหน่วยพัฒนาอาชีพซึ่งหมายถึง หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งรัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมที่มีแนวคิดการพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานและมีบทบาทในการพัฒนากลุ่มประชากรวัยแรงงาน อาทิ หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนพัฒนาอาชีพ องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทำงานกับกลุ่มเป้าหมาย ของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสความเสมอภาคของกลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับการพัฒนาทักษะเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและแรงงานฝีมือในชุมชน และพัฒนาเป็นระบบตัวอย่างเพื่อขยายผลโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

        กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงขอเชิญชวนหน่วยพัฒนาอาชีพ อาทิ หน่วยงงาน สถาบันการศึกษา ทั้งรัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมที่มีแนวคิดการพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานและมีบทบาทในการพัฒนากลุ่มประชากรวัยแรงงาน และมีความสนใจในประเด็นดังกล่าวมาร่วมยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

        หน่วยพัฒนาอาชีพที่สนใจควรศึกษาเอกสารประกาศและแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ https://www.eef.or.th/notice/ข้อเสนอโครงการแรงงาน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์

กำหนดยื่นแบบเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 30 มิถุนายน 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-079-5472 กด 3 ในวันและเวลาราชการ